Anunţ

Direcţia Naţională de Probaţiune, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demarează procedura de închiriere a unui spaţiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Mehedinţi. 

Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere, este pusă la dispoziţia persoanelor interesate de către Direcţia Economică – Compartimentul Achizitii Publice din cadrul DNP camera 40, etajul 6, între orele 8.00-16.30, persoană de contact – Daniel DUŢĂ, telefon 0738.672.618, e-mail: daniel.duta@just.ro, sau se poate regăsi pe site-ul https://probatiune.just.ro, accesând secţiunea Informaţii de interes public/achiziţii publice.

Ofertele vor respecta cerinţele tehnice din documentaţia de atribuire.

Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este „cel mai mic preţ/metru pãtrat”, aplicat la oferta care îndeplineşte toate cerinţele de selecţie şi calificare solicitate.

Durata contractului de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional pentru o perioadă de încă 5 ani.

Ofertele pot fi depuse până la data de 03.05.2022, ora 10.00, la secretariatul Direcţiei Naţionale de Probaţiune.

 

About autor