A N U N Ţ

PRIMARIA COMUNEI BREZNIŢA OCOL

JUDEŢUL MEHEDINŢI

Telefon, fax: 0252210146

Nr. 1621  din 23.03. 2022

A N U N Ţ

           Primăria comunei Brezniţa Ocol cu sediul în localitatea Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional debutant, în Compartimentul Taxe şi impozite, din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi cu un program normal de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

- data desfăşurării probei scrise, 26 .04.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi;

-  data de 28.04.2022, ora 10,00, proba interviu la sediul Primăriei comunei Brezniţa Ocol;

- condiţiile de participare:

studii liceale, respective studii medii liceale,finalizate cu cu diplomă de bacalaureat;

condiţii de vechime nu este necesar

-  data afişării anunţului, 23.03.2022;

-  perioada de depunere a dosarelor de concurs,  23.03.2022 -  11.04.2022 ;

- selecţia dosarelor ce va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, respective în perioada 12.04.2022  -  18.04.2022.

Condiţiile generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute  la art. 465, alin.(1) şi alin. (2), din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ:

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minim18 ani împliniţi;

d) are capacitatea deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate prevăzute de legea pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie public sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea cărei a săvârşit fapta, prin hotărârea judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborat al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

(2) În cazul în care printre condiţiile prevăzute la alin. (1) lit.g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs va conţine:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, model comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomei de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) studii superioare universitare absolvite cu diplomă de licenţă, echivalentă în domeniul Ştiinţe Juridice,  ori în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada de vechime în muncă şi vechime în specialitatea studiilor  -  număr pagini;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţi de lucrător al securităţi sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei comunei Brezniţa Ocol, judeţul  Mehedinţi, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei www breznitaocolprimaria.ro  respectiv în perioada 23.03.2022  -  11.04.2022.

Alăturat vă înaintăm Bibliografia propusă pentru concurs.

Bibliografie/ Tematică concurs:

1.  Constituţia României, republicată;

2.  Titlul I şi II ale părţii a VI a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările  şi completările ulterioare;

3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX  – Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, privind Codul fiscal. cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, Partea a  II – a pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

9. Decret Nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţilor de casă ale unităţilor socialiste;

     Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.

   Pentru relaţii cei interesaţi se vor adresa la sediul primăriei comunei Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi, telefon/fax 0252/210 146, e_mail: comunebreznitaocol@yahoo.com persoana de contact: Ţurăi Silvia, Consilier principal în cadrul Compartimentului Relaţii cu publicul, Resurse umane.

About autor