I.Ş.J. Mehedinţi vs Şcoala Postlicealã Sanitarã – un blat descalificant!

Au trcut câteva luni de când ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a ordonat efectuarea unui audit la Şcoala Postlicealã Sanitarã Drobeta Turnu Severin, subordonatã Inspectoratului Şcolar Judeţen Mehedinţi. Controlul se impunea ca urmare a sesizãrilor despre ilegalitãţile şi abuzurile sãvârşite la aceast şcoalã de stat, de-a lungul anilor,  şi care i-au adus renumele de “şcoalã de diplome pe bandã”, deşi nu este acreditatã ARACIP.

Vãzând cã cei îndreptãţiţi şi, în acelaşi timp, obligaţi sã întreprindã ceva pentru intrarea în legalitate nu rãspund decât la ordine politice şi, eventual, aşteaptã sã se schimbe ceva la vârful MECTS, am solicitat rãspunsuri conducerii IŞJ Mehedinţi, în conformitate cu prevederile legale pe care le are la îndemânã un ziarist. Aceasta şi ca urmare a atacurilor şi ameninţãrilor la care s-au pretat atât ce care au sãvârşit abuzurile şi ilegalitãţile, cât şi cei care le-au tolerat şi, mai condamnabil, cei care le tolereazã.

Vom prezenta în continuare câteva întrebãri însoţite de rãspunsuri, dar şi de comentariile ce se impun, asta ca sã nu creadã semnatarii cã nu am realizat “BLATUL” descalificant, IŞJ Mehedinţi-Şcoala Posticealã Sanitarã Drobeta Turnu Severin:

Întrebare “Obiectiv Mehedinţean”:

1. Conform legii învãţãmântului, “ Se admite o vechime de maxim 7 ani de  predare efectivã la catedrã la data susţinerii examenului (31 august 2012, pentru aceastã sesiune); la data înscrierii cu dosar (octombrie 2011), cadrul didactic sã aibã o vechime de cel puţin 1 an şi cel mult 6 ani.

??? Personalul didactic încadrat pe o perioadã determinatã, care nu a obţinut definitivarea în învãţãmânt în termenul prevãzut de lege, se poate înscrie la definitivat, dupã titularizare, cu condiţia sã efectueze un nou stagiu la catedrã de cel puţin 2 ani.” D-na Bîrzan Ileana, director în funcţie la Şcoala Postlicealã Sanitarã, a susţinut examenul de definitivat în vara lui 2012, dupã 12-13 ani de predare la catedrã.

Rãspuns I.Ş.J.:

   Conform adeverinţei nr. 436/29.10.2007, doamna Bîrzan a urmat cursul postuniversitar de pregãtire psihopedagogicã şi metodicã, organizat de Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic din Bucureşti în perioada 2006-2007 şi deci perioada 2007-2012, de 5 ani, îi conferã dreptul de a participa la concursul de definitivare în învãţãmânt.

Comentariu “Obiectiv Mehedinţean”:

Sã înţelegem cã I.Ş.J Mehedinţi ia în considerare doar 2007-2012, ca perioadã de predare la catedrã a doamnei Bîrzan? Din 1998 cum a apredat fãrã modul psihopedagogic şi cum a fost plãtitã, având în vedere cã a avut carte de muncã? A fost necalificatã?

Întrebare “Obiectiv Mehedinţean”:

2. Între  01.11.2011 – 05.06.2012, se efectueazã inspecţii la clasã pentru susţinerea definitivatului, iar “cadrul didactic care efectueazã inspecţia la clasã trebuie sã aibã aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia la clasã sau sã poatã preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului”. Cel ce a efectuat inspecţia a fost d-na Teodora Silaghi, inspector cu specializarea tehnic, D-na Bîrzan Ileana fiind farmacist.

Rãspuns I.Ş.J.:

Inspecţia la clasã pentru susţinerea definitivatului, a fost fãcutã de Inspectorul şcolar de specialitate care a şi semnat procesul verbal.

Comentariu “Obiectiv Mehedinţean”:

Singurul Inspector prezent la inspecţia de la clasã a fost d-na Teodora Silaghi, iar dînsa nu are specializarea farmacie, ci tehnicã. La acea inspecţie nici mãcar directorul adjunct al şcolii(d-na Deac Florentina) nu a fost prezent.

Nu mi-aţi comunicat numele Inspectorului de specialitate prezent la inspecţie. Este secret?

Întrebare “Obiectiv Mehedinţean”:

3. D-na profesor Alexandru Delia susţine examenul naţional de titularizare în 2010 la biologie şi a luat o notã peste 7. În 2011, se titularizeazã la Şcoala Postlicealã Sanitarã, pe o catedrã ce nu a fost scoasã la concurs. O catedrã liberã constã într-o singurã specialitate şi trebuie sã fie viabilã cel puţin 4 ani. D-na profesor a avut şi are în încadrare anatomie medicalã, fitoterapie, virusologie, bacteriologie, parazitologie, apiterapie, toate acestea fiind module de un semestru şi conform Centralizatorului se predau de cãtre medici, farmacişti sau asistenţi medicali cu studii superioare. D-na Alexandru a susţinut examenul naţional de titularizare din materia de biologie şi trebuia încadratã pe un post de biologie. În concluzie, a susţinut un examen la o specialitate şi se titularizeazã pe o catedrã ce nu a fost scoasã la concurs, catedrã ce are în componenţa ei specialitãţi fãrã vreo legãturã cu examenul susţinut de d-na profesor. În prezent este director adjunct (numitã în aceastã funcţie în data de 3 sept.2012, cu doar 2 luni înainte de a naşte), tot cu o încãlcare de lege, deoarece conform art. 21.6 din Legea 128/1997 reactualizatã, “directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unitãţii de învãţãmânt, pe baza hotãrârii consiliului de administraţie al acesteia, cu consultarea consiliului profesoral.” Mai mult, fiind director, conform legii, trebuia degrevatã de ore, dar ea are încadrarea pe un numãr de 720 ore (mai mult decât o normã.).

Rãspuns I.Ş.J.:

Doamna Alexandru Delia s-a titularizat în anul 2011 ca urmare a notei 7,35 obţinutã la Concursul Naţional de Titularizare 2010 la disciplina biologie, luând în considerare:

Art.95 alin.(1) lit.1)-n), art.234, art.253, art.262 alin.3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Comentariu “Obiectiv Mehedinţean”:

Ø Doamna Alexandru Delia are în componenţa catedrei mai multe specializãri. Titular poţi fi pe un post/catedrã pe o singurã specializare cu cel mult completare de maxim 4 ore cu materii din foaia matricolã.

Ø Şcoala Postlicealã Sanitarã nu a avut decât în acest an şcolar 2 catedre scoase la concurs pentru maistru instructor şi farmacie. Dacã a avut catedrã liberã de biologie cu viabilitate de 4 ani, de ce d-na director nu a dat acel post liber la I.Ş.J?

Ø Probele de examen la biologie la examenul de titularizare nu au nici o legãturã cu componenţa catedrei doamnei profesor Alexandru. S-a dorit o titularizare pe o specializare mozaic, dupã legea IŞJ Mehedinţi?

Ø Momentan doamna Alexandru Delia este în concediu de maternitate, aşa cum vã spuneam, I.Ş.J. a numit-o în funcţia de director adjunct(aşa pe repede înainte) cu 2 luni înainte de a naşte.

Postul de director adjunct a îngheţat pânã la întoarcerea doamnei profesor la şcoalã?

Întrebare “Obiectiv Mehedinţean”:

4. Şcoala Postlicealã Sanitarã are  formã de învãţãmânt cu predare la zi, cursuri obligatorii, cu un orar ce se întinde ca timp de la ora 8°°, la ora 21°°, pentru toţi anii de studiu. În fiecare clasã sunt înscrişi câte 30 de elevi, prezenţi la cursuri fiind un sfert dintre ei. Motivul? Unii lucreazã, alţii sunt pe la alte facultãţi. Iar dacã vorbim de alte facultãţi, tot legea ne spune cã nu pot fi urmate douã forme de învãţãmânt dupã liceu(şcoalã postlicealã, facultate, masterat, doctorat), cu bani de la buget, una obligatorie trebuie sã fie la taxã. Dar cum sã aplicãm legea când avem înscrişi copiii celor ce predau ore la şcoalã? D-na Chilom Aneta are fiica studentã şi înscrisã şi la Postliceala Sanitarã binenţeles la fãrã taxã ambele. Toatã şcoala a fost zugrãvitã, rezugrãvitã de-a lungul celor 7 ani de directorat ai d-nei Bîrzan cu firma soţului d-nei Chilom, curtea a fost asfaltatã cu aceeaşi firmã. O sã spuneţi:”şi nu avea voie?” Ba da, dar acte, facturi, licitaţii, oferte din alte 3 pãrţi a avut? De ce nu le-a prezentat celor din C.A. atunci când i-au fost solicitate? Cei din şcoalã nu au dreptul sã ştie? .

Rãspuns I.Ş.J.:

În anul şcolar 2011-2012 s-au retras 14 elevi de la buget şi 27 elevi de la taxã, iar în anul şcolar 2012-2013 s-au retras 11 elevi. Eleva Chilom Doriana  a solicitat îngheţarea anului şcolar conform cererii nr.1720/23.10.2012, având în vedere cã este şi studentã la facultatea de medicinã din Timişoara.

Din verificãrile realizate a rezultat faptul cã în anul 2012 s-au realizat lucrãri de zugrãveli interioare cu firma S.C.Proconstructor Invest S.R.L., administrator Chilom Dorel şi lucrãri de reparaţii hidroizolaţie, montat uşi lemn, tencuieli şi zugrãveli cu firma S.C.IAS.ROB.Company, reprezentatã prin Iovãnescu Iulian, administrator. Pentru aceste lucrãri existã cereri de ofertã de la trei societãţi comerciale cu profil de construcţii.

Comentariu “Obiectiv Mehedinţean”:

Domnule Inspector Şcolar General prof. Marian Şuţã, poate nu am fost explicit şi reiau: prezenţi la cursuri sunt cam un sfert din elevii înscrişi în cataloage. Au verificat inspectorii din comisie mãcar un catalog, au intrat mãcar o datã la o orã sã vadã câţi elevi sunt prezenţi? Orele sunt de la 8°°, la 21°°, pentru toţi anii de studiu. Aţi fost pe la ora 19°°, sã vedeţi, mãcar dupã cele sesizate, dacã mai este cineva în şcoalã?  Vã aud mereu cã doriţi sã combateţi absenteismul din şcoli, dar acum, când cineva vi-l semnaleazã, îl ignoraţi. Majoritatea elevilor lucreazã sau sunt la alte facultãţi, eu v-am semnalat un caz, Chilom, dar restul? Existã  şcoli postliceale sanitare particulare, şcoali cu un program de sfârşit de sãptãmânã, ce le permite celor în cauzã sã frecventeze cursurile respective.

De ce protejaţi “şcoala de fãcut diplome”?

Întrebare “Obiectiv Mehedinţean”:

5. În 2010, chiar d-na profesor Alexandru Delia a absolvit Postliceala Sanitarã secţia asistent de farmacie, ea fiind şi profesor şi elev, ca de altfel şi d-ul Nuţã care este muncitor încadrat la şcoalã cu program 8-16, dar toate mergeau “mânã în mânã”. Nu a existat la aceastã şcoalã ca cineva din familia celui ce preda ore, sã nu obţinã diplomã de asistent de medicinã generalã sau de farmacie. Inclusiv fiul d-nei director, Bîrzan Mircea, a absolvit Postliceala Sanitarã în timp ce era şi student, doar mama era şef, cine, ce putea zice? Şi dacã Bîrzan Ileana a încãlcat legea prima datã, fiind director, se mai putea impune dupã aceea? A acceptat şi aşa toţi au diplome, multe nefructificate, dar…sã fie. D-na Nuţã(secretar) are şi ea diplomã, iar din familia ei încã vreo patru(sorã,fiu, fiicã, norã). Bojan Irinel este şi el înscris în anul I la farmacie şi a participat şi la examen pe catedra de informaticã, d-ul profesor a predat vreo 3 ani la aceastã şcoalã. Interesant era dacã ar fi rãmas ca profesor la aceastã şcoalã, şi-ar fi predat singur ore? În anii trecuţi a avut în componenţa catedrei chiar şi pedagogie, ceea ce nu avea în foaia matricolã, absolvind aceste cursuri cu mult dupã ce preda deja aceste ore. La şcoalã nu a ajuns la cursuri, el având program la noul loc de muncã 8-16. Nici o grijã, peste 2 ani va avea diplomã.

Rãspuns I.Ş.J.:

Conform notei de relaţii datã de cãtre doamna director Bîrzan Ileana:

Ø Bojan Irinel nu mai este profesor la aceastã şcoalã.

Ø Alexandru Delia a absolvit în anul şcolar 2011-2012 Şcoala Postlicealã Sanitarã, specializarea farmacie, fãrã a se suprapune orele de la catedrã cu orele de cursant.

Ø Nuţã Doru a absolvit în anul şcolar 2010-2011 Şcoala Postlicealã Sanitarã, specializarea farmacie, fiind angajat al şcolii ca muncitor necalificat,şi a avut un program ce i-a permis sã fie şi cursant.

Ø Bîrzan Mircea nu a obţinut diplomã de absolvent al acestei şcoli.

Comentariu “Obiectiv Mehedinţean”:

Domnule Inspector Şcolar General, prof. Marian Şuţã, dumneavoastrã aţi citit rãspunsul la acest punct semnalat de Obiectiv Mehedinţean” înainte de a-l semna?

În primul rând de ce “conform notei de relaţii datã de director Bîrzan”? Toate punctele semnalate trebuiau verificate de cãtre comisie şi nicidecum nu cerusem un punct de vedere al direcţiunii şcolii. Ce era greu de luat un orar din anii trecuţi, respectiv din 2008-2011 şi 2009-2012? Cum sã nu se suprapunã programele lor cu orele de curs? Alexandru Delia a avut în anii trecuţi, ca profesor, câte o normã jumãtate, adicã vreo 800-900 de ore pe an, şcoala având repartiţia materiilor pe module, foarte probabil sã fi avut şi 7-8 ore pe zi sau chiar mai mult. Tot Alexandru Delia, dar ca elev de data aceasta, avea ore pe tot parcursul unei zile.

Nuţã Doru, ca muncitor necalificat, printre altele şoferul personal al d-nei director, sau casierul şcolii, avea program de la ora 8°° la ora 16°°, chiar era trecut în pontaj şi cu câte 10 ore pe zi. Tot Nuţã Doru, dar ca elev, avea ore pe tot parcusul zilei.

Bîrzan Mircea a fost elev al Şcolii Postliceale Sanitare, cu promovarea celor 3 ani de studiu, la clasa d-nei diriginte Bîrzan Ileana, timp în care era şi student la Facultatea de Farmacie la Oradea.

Mai existã vreo şcoalã în lume în care profesorul sã fie şi elev? Poate, dar acolo existã condiţie necesarã: Bîrzan Ileana, director. Descalificant. Imoral…

Întrebare “Obiectiv Mehedinţean”:

6. Cei încadraţi la plata cu ora, nu au adus nici un document din care sã rezulte cã nu au suprapunere de progam cu unitatea în care sunt încadraţi cu carte de muncã. Şi în acest sens se poate dovedi cã d-na dr. Morţun Monica are ore la şcoalã suprapuse cu programul de la cabinetul de medic de familie, ca şi d-na doctor Nistor Ileana, Chilom Aneta asistentã la maternitate cu un program de 12 cu 24, etc. Am dat doar câteva exemple elocvente, în fapt sunt mult mai multe.

Rãspuns I.Ş.J.:

Din notele de relaţii date de doamnele Morţun Monica, Nistor Ileana şi Chilom Aneta a rezultat faptul cã nu a existat suprapunere între orele de la Şcoala Postlicealã Sanitarã şi programul de consultaţii de la cabinet, sau graficul de serviciu de la spital.

Comentariu “Obiectiv Mehedinţean”:

În sesizarea fãcutã de “Obiectiv Mehedinţean”, se menţionau doamnele mai sus prezentate ca exemple, noi referindu-ne la toţi cei încadraţi la plata cu ora şi cu program în alte instituţii ale statului.

Doamnele doctor au un alt program la cabinetul medical dat la Casa de Asigurãri de Sãnãtate şi altceva susţin în notele de relaţii. Aţi verificat şi programul din anii trecuţi? Sau este suficient 2012-2013?

Întrebare “Obiectiv Mehedinţean”:

Cei cu vârsta de peste 3 ani de vârsta de pensionare, pentru a fi încadraţi la plata cu ora, trebuiau sã susţinã un interviu şi apoi sã fie aprobaţi în Consiliul de Administraţie al Şcolii. D-na Vucea, d-na Voinea, etc, nu au susţinut acel interviu.

Rãspuns I.Ş.J.:

Prin nota de relaţii doamna directoare Bîrzan Ileana, subliniazã faptul cã în anul şcolar 2012-2013 cadrele didactice pensionare nu au susţinut interviu deoarece titularii şcolii nu renunţaserã la orele suplimentare pânã în data de 17 septembrie.

Comentariu

“Obiectiv Mehedinţean”:

Explicaţiile doamnei Bîrzan, poate pentru dumneavoastrã sunt relevante. Dacã doream sã ascult cum se “acoperã” pentru orice neregulã, sesizarea o adresam Şcolii Postliceale Sanitare. În adresã s-a solicitat punctul de vedere al I.Ş.J. pentru câteva situaţii de încãlcare a legii sau un slalom pe marginea legii.

Titularii şcolii puteau solicita şi 3 norme, fãrã a renunţa la ore. Unde era directorul şcolii? A verificat dacã au predat câte 12 ore într-o zi?

Întrebare “Obiectiv Mehedinţean”:

8. În anul şcolar 2012-2013 Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale Sanitare a fost ales doar de cei 4 profesori prezenţi la şedinţa de constituire (Bîrzan, Alexandru, Ciobotea, Deac). Facem precizarea cã m.i.titular Adamescu Viorica a pãrãsit şedinţa dupã ce a cerut sã se consemneze în procesul verbal ilegalitatea alegerii C.A. nefiind întrunit cvorumul necesar. Pentru a alege C.A. numãrul  profesorilor prezenţi trebuie sã fie conform legii de 50% plus unul, deci în salã era necesar un numãr de minim 25 profesori dintre cele aproximativ 50 de cadre ce activeazã  în anul şcolar 2012-2013.

Rãspuns I.Ş.J.:

Şedinţele consiliilor profesorale din 25, 27, 29.09.2012 nu au fost constituite legal, nerespectându-se articolul 34 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unitãţilor  de învãţãmânt preuniversitar, aprobat prin O.M.nr.4925 din 08.09.2005. Conform notei de relaţii datã de doamna director Bîrzan Ileana, la prima şedinţã din 25.09.2012 au participat 41 de cadre didactice, dar nu existã semnãturile acestora, iar la şedinţa din 27.09.2012, au participat 38 de cadre didactice, dar în procesul verbal se consemnezã participarea a 7 cadre didactice care şi semneazã.

Comentariu

“Obiectiv Mehedinţean”:

Din nou nota de relaţii a d-nei director, cu menţiunea cã de aceastã datã aceastã notã nu corespunde cu semnãturile profesorilor.

Întrebarea este: dacã aceste şedinţe au fost ilegal constituite, în una dintre ele alegându-se Consiliul de Administraţie al şcolii, atunci tot ce s-a discutat, consemnat, votat, devine nul?

Oare d-na director se autosesizeazã în acest caz? Va realege un alt C.A?

N.B.

Am prezentat doar o parte din neregulile constatate la Şcoala Postlicealã Sanitarã Drobeta Turnu Severin de cãtre echipa de control  a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi.

Domnule prof. Marian Şuţã, inspector şcolar general, v-am probat acuzaţiile aduse conducerii şcolii de cãtre un grup de cadre didactice nemulţumite de ce se întâmplã, de ani buni, la “şcoala de diplome pe bandã”. Vã veţi onora promisiunea? Eu m-am ţinut de cuvânt şi semnez…

About autor