PARTENERIAT PENTRU PREVENIREA ŞI CORECTAREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
domeniul major de intervenţie 2.2.: Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii
Cod Contract: POSDRU/188/2.2/S/155742

Data publicării: Octombrie 2015

PARTENERIAT PENTRU PREVENIREA ŞI CORECTAREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi ONG –ul Asociaţia Transformational Leadership, derulează în perioada octombrie-decembrie 2015, proiectul POSDRU ID 155742 cu titlul „Abordare inovativă şi pachet de resurse suport pentru stimularea participării la educaţie”(STIMUL), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Obiectivul general al proiectului
Prin implementarea proiectului, beneficiarul şi partenerii şi-au propus creşterea calităţii intervenţiilor integrate preventive şi remediale de informare, consiliere şi educaţie de tip „a doua şansă” pentru un grup ţintă de 1275 de persoane din 3 regiuni de dezvoltare, Sud-Vest Oltenia, Centru şi Nord-Vest, pentru conştientizarea şi valorificarea beneficiilor parcursului educaţional, în vederea diminuării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi a abandonului şcolar.
* 225 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala şi/sau persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu-componenta remedială, din care: 150 de persoane care au părăsit de timpuriu şcoala şi care au vârsta de până la 24 ani, 75 de persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu cu vârsta peste 25 ani;
* 1050 de persoane pentru componenta preventivă, din care: 250 preşcolari, 600 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 100 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 100 părinţi/tutori ai preşcolarilor.
Întregul grup ţintă provine din zone foste industrializate ale ţării din judeţele Mehedinţi, Sibiu şi Bihor, menţinerea acestuia se va realiza prin acordarea de burse de studiu şi implicarea acestora în experienţe inedite de învăţare.
Proiectul contribuie la combaterea analfabetismului funcţional prin organizarea şi desfăşurarea unei campanii de conştientizare a grupului ţintă de participare la învăţământul obligatoriu.
Activităţile proiectului:
1. Organizarea şi desfăşurarea unei campanii inovatoare de conştientizare a grupului ţintă.
2. Dezvoltarea şi implementarea serviciilor integrate de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională, inclusiv prin pilotarea instrumentului TIC(dezvoltat în cadrul A4), pentru corectarea părăsirii timpurii a parcursului educaţional.
3. Orientare, consiliere şi asistenţă educaţională pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.
4. Elaborarea unui instrument inovator TIC care să sprijine activităţi de orientare, consiliere şi asistenţă educaţională remedială (A2) şi programe de educaţie de tip „a doua şansă” (A5).
5. Dezvoltarea, pilotarea şi implementarea unor materiale resursă pentru sprijinirea programului educaţional „a doua şansă”
6. Asigurarea managementului general, financiar, monitorizare şi raportare în vederea implementării proiectului.
7. Comunicare, promovare, publicitate şi diseminare a proiectului.

Prin activităţile derulate în cadrul proiectului se urmăreşte dezvoltarea a două competenţe-cheie: COMUNICAREA în LIMBA MATERNĂ şi competenţe SOCIALE, necesare în special pentru împlinirea şi dezvoltarea personală pe tot parcursul vieţii, pentru asigurarea incluziunii sociale şi creşterea gradului de adaptare şi integrare pe piaţa muncii prin dezvoltarea unui pachet de servicii integrate şi inovatoare de informare(campanii), orientare, consiliere, sprijin educaţional şi programe de tip „a doua şansă”.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi a dezvoltat programe educaţionale inovatoare cu partenerii proiectului în domeniul prevenirii abandonului şcolar şi reintegrarea persoanelor care au părasit timpuriu şcoala, dispune de capacitate instituţională şi are experienţă relevantă în domeniul managementului proiectului pentru educaţie preventivă şi remedială în învăţământul preuniversitar.
Prin implementarea proiectului se au în vedere atât rezultatele obţinute pe termen mediu şi scurt cât şi rezultatele şi efectele care apar pe termen lung. Instituţiile publice din domeniul învăţământului, precum şi organizaţiile nonguvernamentale în domeniu, vor putea prelua bunele practici identificate pe parcursul derulării proiectului, creând astfel premisele unor parteneriate inter-regionale pentru derularea unor proiecte similare.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
ISJ Mehedinţi
Prof. Monica Iuliana Ponea, Expert informare şi publicitate
E-mail: monica_ponea@yahoo.com

Tags: ,

About autor