Oportunitati de finantare prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Noiembrie 2015

Oportunitati de finantare prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020
Programul Operaţional Regional 2014-2020, ce succede Programul Operaţional Regional 2007-2013, îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor de infrastructura şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia este desemnată Organism Intermediar pentru implementarea Programul Operaţional Regional (POR) în regiunea Sud-Vest Oltenia, iar Autoritate de Management pentru POR este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
POR 2014-2020 va continua să finanţeze tipurile de investiţii aferente perioadei 2007-2013 (infrastructură socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri judeţene şi turism), dar va finanţa şi noi categorii de proiecte, prin cele 12 axe prioritare:
• Axa 1. Promovarea transferului tehnologic
• Axa 2. Sprijinirea competitivităţii mediului de afaceri;
• Axa 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon;
• Axa 4. Sprijinirea dezvoltarii urbane;
• Axa 5. Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
• Axa 6. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală;
• Axa 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;
• Axa 8. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
• Axa 9. Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban (CLLD);
• Axa 10. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale;
• Axa 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară;
• Axa 12. Asistenta tehnica.

Versiunea finală a Ghidul Solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 a fost aprobată in data de 4 noiembrie 2015, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, document ce poate fi consultat accesand pagina web a programului – www.inforegio.ro (http://www.inforegio.ro/ro/65-news-ro/674-a-fost-aprobat%C4%83-versiunea-final%C4%83-a-ghidului-general-al-solicitantului.html).
In cele doua sedinte ale Comitetului de Monitorizare a POR, care au avut loc in lunile septembrie si noiembrie 2015, au fost aprobate metodologia si criteriile de eligibilitate si evaluare tehica si selectie a proiectelor aferente urmatoarele prioritati de investitii:
2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri;
3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor (doar pentru componenta eficientizarii energetice a cladirilor rezidentiale);
5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural;
6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
*Conform Deciziei nr. 3/10.09.2015 a CM POR (http://www.inforegio.ro/images/POR-2014-2020/Decizia%203%20-%20criterii%202.1%203.1%205.1.%206.1.pdf):

5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
7.1 Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice;
8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale (doar pentru componenta referitoare la infrastructura de servicii sociale fara componenta rezidentiala);
* Conform Comunicatului de presa din 6 noiembrie 2015, publicat pe site-ul MDRAP (http://www.mdrap.ro/comunicare/presa/comunicate/in-curand-se-vor-deschide-apelurile-pentru-noul-program-operational-regional-(por)-2014-2020)

Pe masura aprobarii AM POR a Ghidurilor Specifice fiecarei Prioritati de Investitii, pentru a crea premisele dezvoltării unui număr cât mai mare de proiecte mature şi de calitate, ADR Sud-Vest Oltenia va asigura diseminarea informatiilor legate de oportunitatile de finantate oferite de noul Program, prin organizarea de evenimente la nivel regional si si judetean, precum si prin acordarea de asistenta tehnica potentialilor beneficiari la biroul de help-desk, care functioneaza in cadrul ADR SV Oltenia, Craiova, strada Aleea Teatrului, nr. 1 camera 10.
Informatii relevante vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Tags: ,

About autor