„Bãtãlia pentru România”, de Dipl. ec. Petre Rãcãnel

Incitanta carte „Bãtãlia pentru România” de Dipl. ec. Petre Rãcãnel are subtitlul exact şi deplin justificat de cuprinsul ei – „Carte (document) de protest social”, pentru cã, într-adevãr, dupã o lecturã atentã, aprofundatã, integralã, ai, în final, din perspectiva întregii sale structuri, revelaţia surprinzãtoare cã ai traversat, din multe privinţe, nu o culegere de „comunicate, poziţii, apeluri, prezentãri şi diverse alte materiale”, ci un volum incredibil de unitar, de o elevatã ţinutã intelectualã şi publicisticã, de veritabilã literaturã-document, având o subliniatã facturã eseisticã. Aceastã remarcabilã unitate de conţinut şi formã a cãrţii recenzate îşi are sorgintea, înainte de toate, în exemplara atitudine politicã şi civicã a autorului ei, cunoscutul şi apreciatul economist şi manager de excepţie, Petre Rãcãnel, una constant vaticinarã, energicã, imuabilã, inspiratã de „spiritul pandur” transmis genetic, ca unui eminent fiu al Gorjului, de cãtre strãbunii sãi, care au luptat în „oastea cea mare, a norodului”, condusã de Domnul Tudor Vladimirescu, mereu invocat ca etalon suprem şi etern al iubirii de ţarã, în numeroasele intervenţii publice ale autorului pentru care figura luminoasã, monumentalã, a tragicului erou al „Redeşteptãrii noastre naţionale” se constituie într-un simbol emblematic, heraldic, încãrcat de nobile, înalte conotaţii patriotice şi de ordinul unei pilduitoare acţiuni politice şi civice profund, structural înnoitoare, revoluţionare. Unitatea de substanţã a cãrţii îşi are temeiul, apoi, în coerenţa şi claritatea ideaticã a demersului social-politic al autorului, structurat sub semnul tutelar, puternic coagulant şi catalizator al câtorva direcţii principale de acţiune propagandisticã şi organizatoricã, metamorfozate prin succesive reluãri nuanţate în veritabile note/ dimensiuni dominante ale întregului discurs publicistic şi eseistic.
Preşedintele fondator al Federaţiei Societatea Civilã Româneascã şi al Partidului Popular şi al Protecţiei Sociale, Petre Rãcãnel, autorul acestei cãrţi de o pregnantã originalitate, ce formuleazã şi lanseazã cu vigoare şi forţã de convingere mesaje social-politice de o importanţã majorã pentru întreaga societate româneascã actualã, fie cã se adreseazã, prin comunicate şi apeluri, preşedinţiei, guvernului, parlamentului, sindicatelor, ONG-urilor, servicii secrete româneşti, justiţiei etc. etc. etc. adoptã acelaşi ton clar, fãrã echivoc, ferm, energic, respirând aerul unei nedisimulate demnitãţi şi al unei totale convingeri în justeţea şi necesitatea stringentã a fiecãruia dintre demersurile sale publice. Tematica şi ideatica materialelor incluse în generosul sumar al volumului „Bãtãlia pentru România” sunt atât de ample şi complexe, încât o încercare de trecere în revistã, oricât de selectivã, de succintã, ne-ar prilejui, dincolo de risipa de spaţiu tipografic, pe care o reclamã imperativ, senzaţia acutã de act de o anume notã de gratuitate, de vreme ce economistul de talie europeanã, Petre Rãcãnel, are expertiza, abilitatea, capacitatea de o neobişnuit de amplã cuprindere analiticã şi, mai ales, o formidabilã, contagioasã motivaţie spiritualã, de ordin moral, civic şi patriotic, de a configura, mozaical, prin textele sale, imaginea veridicã, sinteticã, a întregii vieţi social-politice şi economice a ţãrii, de a ne pune la dispoziţie o veritabilã radiografie, de profunzime, justeţe şi forţã revelatoare, a societãţii româneşti.
Dar, mai presus de orice, cartea „Bãtãlia pentru România” are semnificaţia înalt mobilizatoare a unei chemãri patetice, vibrante, de un ardent şi neostoit „SPIRIT PANDUR”, la redeşteptare şi renaştere naţionalã.

Tags:

About autor