Propuneri pentru o nouã Lege a Învãţãmântului

În data de 30 iulie, la invitaţia Comisiei de educaţie din cadrul A.L.D.E. Mehedinţi, Domnul Ministru Secretar de Stat Vasile Şalaru din cadrul M.E.C.S., a anunţat decizia Guvernului care printr-o ordonanţã de urgenţã va majora de la 1 august 2015 cu 12% faţã de luna iulie 2015 a salariile de bazã ale personalului nedidactic din învãţãmântul preuniversitar de stat, inspectoratele şcolare şi unitãţile conexe, instituţiile de învãţãmânt superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare. Va creşte, de asemenea, cu 12% cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte din salariul de bazã, în mãsura în care personalul îşi desfãşoarã activitatea în aceleaşi condiţii.
În cadrul aceleiaşi întâlniri, a prezentat câteva din propunerile de modificare a Legii Educaţiei, cum ar fi: diminuarea numãrului de comisii lucrative din şcoli, conceperea unor proceduri de lucru în cabinetele de consiliere psihopedagogicã din şcoli, debirocratizarea, menţinerea clasei pregãtitoare, introducerea treptei a II-a la liceu, etc.
De asemenea, s-a arãtat foarte interesat de situaţia materialã din şcoli şi de condiţiile existente în vederea obţinerii avizelor obligatorii de funcţionare.
În cadrul aceleiaşi întâlniri, profesorii prezenţi au felicitat iniţiativa de a corecta lucrãrile de bacalaureat în alt judeţ asigurând astfel o protecţie a profesorilor şi eliminarea totalã a posibilelor suspiciuni de discriminare în rândul elevilor prin diferite metode.
Profesorii au venit cu diferite propuneri pentru noua lege, cum ar fi:
1) Conform art. 43 din ROF ccd, funcţia de profesor– metodist de la casa corpului didactic este echivalentã cu funcţia de inspector de specialitate din inspectoratul şcolar judeţean, drept pentru care este necesar şi sporul acordat inspectorilor şcolari, având în vedere faptul cã norma didacticã a unui profesor metodist este de 40 ore, nu 18 cât ar fi la catedrã;
2) Educaţia timpurie are nevoie de o nouã Programã şcolarã;
3) Clasa pregãtitoare sã rãmânã la învãţãmântul primar;
4) Examen de intrare la liceu;
5) Cabinetele de asistenţã psihopedagogicã funcţioneazã în unitãţi de învãţãmânt preuniversitar, care au personalitate juridicã (PJ) /sau asigurã asistenţã psihopedagogicã unui numãr de 400 de elevi /200 de preşcolari;
6) Norma didacticã aferentã postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţã psihopedagogicã cuprinde un numãr de 40 de ore/sãptãmânã, repartizate asfel:
a) 18 ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de asistenţã psihopedagogicã, desfãşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de consiliere a preşcolarilor, elevilor, pãrinţilor, cadrelor didactice (propunere: eliminarea celor 4 ore /sãptãmânã de predare în specialitate);
b) 22 ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, stabilirea mãsurilor şi întocmirea programelor de prevenţie şi intervenţie psihoeducaţionalã, colaborarea cu comunitãţile locale, participarea la şedinţele şi lectoratele cu pãrinţii, la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematicã specificã, respectiv la activitãţi de dirigenţie, la solicitarea conducerilor unitãţilor de învãţãmânt în care îşi desfãşoarã activitatea.
7) Învãţãmântul ,,a doua şansã” sã fie organizat şi la distanţã dându-le şansa şi celor care pot dovedi cu acte cã nu se pot deplasa pânã la instituţia de învãţãmânt respectivã;
8) Programe şcolare flexibile;
9). Pregãtirea practicã de specialitate a elevilor sã se desfãşoare în ateliere;
10) Fişa de evaluare anualã a cadrelor didactice sã conţinã şi criteriul de notare a inspecţiei la clasa;
11) Trecerea la o altã treaptã de salarizare sã se facã în urma absolvirii unor cursuri de perfecţionare în specialitate şi în metodicã, derulate prin casele corpului didactic.
Vera Simona Nicolae, Preşedinte al PC Drobeta Turnu Severin

Tags:

About autor